Privacy- en cookieverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers, opdrachtnemers en overige zakelijke contacten

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u te kunnen opnemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie, het onderhouden van ons netwerk of het versturen van (digitale) nieuwsbrieven met betrekking tot de kernactiviteiten van Sormac B.V.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke  specificaties of wensen een bepaald product of dienst dient te voldoen, producten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden en/of werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens uitwisselen met aan ons gelieerde bedrijven zoals Sormac Inc. of andere moederbedrijven / dochterondernemingen. Binnen en tussen Sormac gelieerde bedrijven wordt toegang tot persoonsgegevens uitsluitend verleend voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor toegang is verschaft (“need-to-know” basis).

Vanwege het internationale karakter van Sormac kan overdracht van persoonsgegevens plaatsvinden tussen verschillende landen. Waar vereist, implementeert Sormac de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Doorgifte aan derden

Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens deel uit van ons contactpersonenbestand.

Bent u een (potentiële) klant of (potentiële) leverancier dan maken uw persoonsgegevens deel uit van onze inkoop- en verkoopadministratie.

Wij kunnen gebruik maken van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) ons contactpersonenbestand en/of (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens kunnen om die reden aan onze provider van serverruimte worden verstrekt.

Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Daarnaast wordt door ons gebruik gemaakt van een ERP-systeem waarin u persoonsgegevens worden opgenomen.

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u als (potentiële) klant of (potentiële) leverancier is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Omdat wij gebruik kunnen maken van een nieuwsbrief mailing dienst, kunnen uw persoonsgegevens tot slot worden doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als wij met u als klant een duurzame relatie hebben, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan elke mailing.

Indien wij (nog) geen duurzame relatie met u hebben, dan zullen wij u alleen digitale reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Enquête / klanttevredenheidsonderzoek

Als u als (potentiële) klant contact met ons heeft gehad, kunnen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk te benaderen voor een enquête / klanttevredenheidsonderzoek. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het verbeteren van onze producten, diensten en bedrijfsprocessen. Iedere keer dat wij u een enquête / klanttevredenheidsonderzoek toesturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens door ons worden verwerkt, tenzij een wettelijke grondslag ons verplicht de betreffende gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld een minimale bewaartermijn van 7 jaar ten behoeve van fiscale gegevens met betrekking tot onze inkoop- en verkoopadministratie.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

De volgende cookie wordt door Sormac.eu zelf geplaatst:_icl_current_language
Omschrijving: Deze cookie slaat de huidige taal van de website op.

De volgende cookies worden door Google Analytics geplaatst: _ga, _gid en _gat

Omschrijving: Anonieme informatie over de pagina’s die bezoeker bekijkt op Sormac.eu, en anonieme informatie over de herkomst van een bezoek, het type browser dat wordt gebruikt, etc.

De volgende cookies worden door Hotjar geplaatst: _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets en _hjIncludedInSample

Omschrijving: De Hotjar cookies worden geplaatst om de prestaties en het gebruiksgemak van Sormac.eu te analyseren.

De volgende cookies worden door YouTube geplaatst: GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC en IDE.

Omschrijving: Op Sormac.eu worden YouTube video’s getoond. Hiervoor is het nodig dat YouTube cookies plaatst, bijvoorbeeld om het aantal views bij een video en instellingen voor video’s te onthouden.

Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan onze website of het verzenden van mail via onze website zal door ons in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.

Cameratoezicht

Voor de beveiliging van onze bedrijfseigendommen maakt Sormac gebruik van cameratoezicht. Het cameratoezicht heeft enkel betrekking op het buitengebied / parkeerterrein.

Bij een fysiek bezoek aan ons bedrijfspand vindt derhalve registratie plaats.

De bewaartermijn voor de camerabeelden is maximaal 4 weken tenzij blijkt dat deze termijn niet toereikend is in het kader van een geregistreerd incident.

De camerabeelden worden intern opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor directie en hoofd beveiliging.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
Sormac B.V.
Huiskensstraat 68
5916 PN  Venlo
Nederland
Telefoon: 077-3518444
E-mail: info@sormac.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 

It seems that you are visiting the website from the USA.
Would you like to visit our American website?

Stay on our international website »